Hybrid

Burmese Kush

About this Hybrid Strain

Burmese Kush is cross between Burmese and OG Kush.


Genetic Lineage

OG Kush - Hybrid Cannabis Strain
Hybrid OG Kush
Hindu Kush - Indica Cannabis Strain
Indica Hindu Kush
Sativa Lemon Thai
Chemdawg - Sativa Cannabis Strain
Sativa Chemdawg
Nepalese Origin
Thai Origin
Sativa Burmese

Comments