Hybrid

Gupta Kush

Daytime

About this Hybrid Strain


Lineage

Hybrid Gupta Kush

Comments