Hybrid

Blue Venom

About this Hybrid Strain


Lineage

Blue Venom - Hybrid Cannabis Strain
Hybrid Blue Venom

Comments