Hybrid

Item 9

Daytime

About this Hybrid Strain


Lineage

Item 9 - Hybrid Cannabis Strain
Hybrid Item 9
G13 - Indica Cannabis Strain
Indica G13
Hawaiian - Sativa Cannabis Strain
Sativa Hawaiian

Comments