Hybride

Kaya

Daytime

About this Hybrid Strain


Herkomst

Kaya - Hybrid Cannabis Strain
Hybrid Kaya

Comments