Híbrido

Yogi Kush

Daytime

Sobre esta variedade híbrida


Linhagem

Yogi Kush - Hybrid Cannabis Strain
Hybrid Yogi Kush

Comments