Sativa

Boysenberry

Daytime

Sobre esta variedade de Sativa


Linhagem

Boysenberry - Sativa Cannabis Strain
Sativa Boysenberry

Comments