Híbrido

TK91

Daytime

Sobre esta variedade híbrida


Linhagem

Hybrid TK91
91 Chemdawg - Hybrid Cannabis Strain
Hybrid 91 Chemdawg

Comments