Híbrido

Pina Kush

Daytime

Sobre esta variedade híbrida


Linhagem

Pina Kush - Hybrid Cannabis Strain
Hybrid Pina Kush

Comments