Híbrido

King Kush

Daytime

Sobre esta variedade híbrida


Linhagem

King Kush - Hybrid Cannabis Strain
Hybrid King Kush

Comments