Híbrido

Boom Kush

Daytime

Sobre esta variedade híbrida


Linhagem

Boom Kush - Hybrid Cannabis Strain
Hybrid Boom Kush

Comments