Hybride

TK91

Daytime

About this Hybrid Strain


Herkomst

Hybrid TK91
91 Chemdawg - Hybrid Cannabis Strain
Hybrid 91 Chemdawg

Comments