Hybride

Gupta Kush

Daytime

About this Hybrid Strain


Herkomst

Hybrid Gupta Kush

Comments